Regulamin zakupów w sklepie internetowym.

 

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień, rezerwacji, sprzedaży przez Spółkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GO4PARTY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-101), przy ulicy Chorzowskiej 6, NIP: 6342917756, REGON: 369028395, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000710156, reprezentowana przez prezesa zarządu Grzegorza Jaworskiego, adres e-mail: biuro@rvdk-restore nr telefonu 722 240 800, zwanego dalej Sprzedawcą za pośrednictwem portalu internetowego znajdującego się pod adresem https://rvdk-restore:8890/, zwanego dalej Sklepem.
 2. Poprzez Sklep, możliwy jest zakup biletów wstępu na wszystkie wydarzenia, których lista prezentowana jest na stronie Sklepu.
 3. Przed zakupem biletu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem, jak również z regulaminem wydarzenia zamieszczonym przez organizatora wydarzenia na stronie wskazanej przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, a także innymi regulaminami i warunkami uczestnictwa w tym z regulaminem imprezy masowej i regulaminem obiektu oraz dokonać ich akceptacji.
 4. Kupujący potwierdza zapoznanie się z postanowieniami poszczególnych regulaminów oraz ich akceptację poprzez odhaczenie właściwych rubryk w formularzu zamówienia.
 5. Warunkiem wejścia na wydarzenie jest okazanie zakupionego biletu oraz stosowanie się do innych postanowień zawartych w regulaminie danego wydarzenia, o którym mowa w pkt. 3 regulaminu.
 6. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do biletów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), zwanej dalej kodeks cywilny lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.
 8. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Kupujący jest informowany podczas składania przez niego zamówienia.
 9. Do wartości zamówienia może zostać doliczona opłata systemowa wyrażająca się w odpowiednim procencie ceny zakupu biletu na wydarzenie. O wysokości opłaty serwisowej oraz wartości całego zamówienia Kupujący zostanie poinformowany przed zatwierdzeniem przez niego zamówienia, zgodnie z pkt 14.
 10. Wszystkie informacje tekstowe, graficzne znajdujące się na stronie Sklepu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 11. Czas dostępności biletów na poszczególne imprezy uzależniony jest od decyzji organizatora wydarzenia.
 12. W celu dokonania zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać rejestracji. Realizacja zamówień odbywa się po zarejestrowaniu i prawidłowym wypełnieniu przez Kupującego formularza zamówienia zgodnie z procedurą zamawiania określoną na stronie Sklepu.
 13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. 
 14. Zatwierdzenie zamówienia poprzez odhaczenie w formularzu zamówienia zwrotu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i wysłanie zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 15. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje, na wskazany przez niego adres poczty e-mail, potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży towarów z Kupującym.
 16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że bilety są dostępne u organizatorów wydarzeń. W przypadku niedostępności biletów lub części biletów objętych zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji, np. poprzez częściową realizację, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, zamianę na inny bilet.
 17. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na poszczególne bilety, aż do wyczerpania się zapasów.
 18. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą podstawą realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie przez Sprzedawcę powiadomiony.
 19. Kupującemu przysługuje prawo wyboru sposobu płatności za bilet: poprzez wykorzystanie jednej z dostępnych form płatności elektronicznych (dniem dokonania płatności za bilet jest dzień wpływu środków na rachunek przelewy24.pl), osobiście, chyba że w przypadku danej imprezy zostanie wskazany tylko jeden sposób dokonywania płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed zawarciem umowy w drodze informacji zamieszczonej na stronie Sklepu oraz podczas składania zamówienia.
 20. Kupujący może oczekiwać na następujące formy dostawy zakupionych biletów: przesyłkę krajową listem poleconym priorytetowym, przesyłkę kurierską krajową, odbiór osobisty przed imprezą w miejscu imprezy 1 godzinę przed i 15 minut po rozpoczęciu imprezy, odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy z wyłączeniem dnia imprezy, z zastrzeżeniem, iż wymienione powyżej formy dostawy dotyczą biletów innych niż elektroniczne. W dniu wysyłki biletów do nabywcy wysyłany jest mail potwierdzający jej nadanie.
 21. Nabywca ma możliwość zakupu biletu elektronicznego w formie pliku o rozszerzeniu .pdf.

W przypadku wyboru powyższej formy zakupu biletu elektronicznego należy zapoznać się z instrukcją postępowania przy zakupie realizowanym tą drogą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

 1. Dostępność oferowanych form dostawy biletu jest uzależniona od czasu jaki pozostał od dnia zakupu biletu do dnia imprezy.
 2. Bilety będą dostarczane Kupującemu za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do dostawy biletu zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zakupionego biletu. Czas i koszty dostawy biletu uzależnione są od wybranej przez Kupującego formy dostawy biletu i określone regulaminem operatora wybranego przez Kupującego, spośród operatorów udostępnionych przez serwis. Kupujący wyraża zgodę na dodatkową płatność za dostawę biletu poprzez odhaczenie w formularzu zamówienia.
 3. Celem dokonania zakupów konieczne jest podanie niezbędnych danych, umożliwiających dokonanie płatności i wysyłki zakupionych biletów, poprzez wypełnienie formularza online. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.
 4. Ewentualne zwroty biletów, przyjmowane będą wyłącznie w przypadku odwołania imprezy oraz zmiany daty lub miejsca odbycia imprezy z przyczyn za które Sprzedawca bądź Organizator wydarzenia ponoszą odpowiedzialność. Bilety tradycyjne wysłane pocztą lub kurierem – należy odesłać, w miarę możliwości, wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt” umieszczonej na głównej stronie Sklepu. Nie ma potrzeby zwrotu biletów wydrukowanych w domu. Należność za te bilety zostanie zwrócona na rachunek, z którego zostały opłacone lub inny wskazany przez Kupującego sposób.
 5. Bilety wysłane pocztą lub kurierem, nie odebrane i zwrócone do Sprzedawcy będą ponownie wysłane według wyboru Kupującego pocztą lub kurierem, według stawek ujętych w cenniku dostaw i usług dodatkowych, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Kupującego oraz opłaceniu przez Kupującego kosztów nieskutecznej i ponownej dostawy. Opłat można dokonać gotówką w siedzibie sprzedawcy lub poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy każdorazowo wskazany przez Sprzedawcę, który skontaktuję się po zwrocie mailowo z Kupującym poprzez adres podany przy rejestracji.
 6. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), zwanej dalej ustawą o prawach konsumenta, biorąc pod uwagę, że Sprzedawca świadczy usługi związane z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, a w umowie oznaczany jest dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na podstawie art. 27 cytowanej ustawy.
 7. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć zakupiony towar bez wad.
 8. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail:  biuro@rvdk-restore lub pocztą na adres ul. Chorzowska 6, 40.-101 Katowice.
 9. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można złożyć pisemne oświadczenie w tym zakresie lub oświadczenie wypełnione w formie elektronicznej i odesłane na adres e-mail: biuro@rvdk-restore oraz odesłać je wraz z reklamowanym towarem, w miarę możliwości z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: ul. Chorzowska 6, 40-101 Katowice. W oświadczeniu/formularzu reklamacji Kupujący wskazuje: imię, nazwisko, adres, datę zawarcia umowy, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób rozstrzygnięcia przez Sprzedawcę zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego.
 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru od Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się informować Kupującego o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji.
 11. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją towaru ponosi Sprzedawca.
 12. W przypadku gdy zamówiony i zapłacony bilet nie zostanie dostarczony do Kupującego do dwóch dni przed rozpoczęciem imprezy prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą w godzinach pracy. Dane kontaktowe oraz godziny pracy znajdują się w zakładce „Kontakt” umieszczonej na głównej stronie www.rvdk.eu
 13. Prosimy o dokładne wypełnianie formularzy i przemyślane zakupy.
 14. Przy kontakcie mailowym lub telefonicznym prosimy o podanie numeru zamówienia.
 15. Podanie przez Kupującego danych osobowych odpowiednio podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia jest dobrowolne. Podanie tych danych oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę w celu rezerwacji, realizacji umowy sprzedaży, powierzania ich do przetwarzania organizatorowi wydarzenia, na które sprzedawany jest bilet oraz, w przypadku skorzystania przez Kupującego z opcji dostawy, podmiotom trudniącym się dostarczaniem towarów, z tym że zakres tych powierzeń nie może wykraczać poza dane konieczne odpowiednio dla realizacji wydarzenia, na które sprzedawany jest bilet i dostarczenia towaru Kupującemu. Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody. Administratorem bazy danych osobowych Kupującego w Sklepie jest Sprzedawca. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu są przechowywane przez sprzedawcę i zabezpieczone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1030 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Każdy zarejestrowany w Sklepie Kupujący ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ich poprawiania poprzez stronę internetową www.rvdk.eu albo telefonicznie po dokonaniu procedury weryfikacyjnej Kupującego. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt” umieszczonej na głównej stronie www.rvdk.eu Ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tej ustawie, w tym  w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tej ustawie.
 16. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, tj. w formacie html.
 17. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:

1) własny adres e-mail, który wymagany jest do założenia konta w Sklepie,

2) zainstalowane na komputerze najnowsze wydanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader,

3) własna drukarka, w przypadku wyboru dostawy biletów w formie elektronicznej,

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie Sklepu.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdą zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 3 z późn. zm.).

 

Regulamin uczestnictwa w Reggaeton vs Dancehall Kongres

 

 1. Definicje i postanowienia ogólne.

1.1.

Niniejszy Regulamin Uczestnictwa (dalej „Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie zorganizowanej przez GO4PARTY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-101), przy ulicy Chorzowskiej 6 (dalej „Organizator”) oraz stanowi część umowy pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem Imprezy (dalej „Uczestnik”).

1.2.

Za imprezę uznać należy wydarzenie rozrywkowe, które odbędzie się w dniach 11-16 kwietnia  2023 roku w Katowicach oraz na Stadionie Śląskim, pod nazwą Reggaeton vs Dancehall Kongres (dalej „Impreza”).

1.3.

Status Uczestnika nabywa:

– osoba fizyczna, będąca w posiadaniu Biletu na okaziciela, na rzecz której został nabyty,

– osoba fizyczna, na rzecz której został nabyty bilet , która ponadto akceptuje i stosuje się do wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu, innych postanowień umowy zawartej z Organizatorem oraz innych warunków uczestnictwa w Imprezie (dalej „Uczestnik).

1.4.

Organizator uzależnia możliwość wstępu na teren Obiektu, a tym samym wzięcia udziału w Imprezie, od okazania Organizatorowi/przedstawicielom Organizatora ważnego dokumentu tożsamości w celu ustalenia tożsamości posiadaczy Biletów imiennych. Brak okazania dokumentu identyfikującego tożsamość, stanowi podstawę do odmowy wstępu przez Uczestnika na teren Obiektu, nie powodującej jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora, w tym w zakresie zwrotu ceny Biletu.

1.5.

W przypadku, gdy osoba na rzecz której Bilet (imienny/na okaziciela) został nabyty jest osobą niepełnoletnią, bądź inną nie legitymującą się pełną zdolnością do czynności prawnych, zostanie ona dopuszczona na teren Obiektu tylko w obecności opiekuna prawnego, bądź w przypadku okazania Organizatorowi właściwego oświadczenia opiekuna prawnego, zezwalającego na udział w Imprezie.

1.6.

Impreza składać będzie się z kilku odrębnych paneli, na które wstęp uzależniony będzie od nabycia właściwego Biletu imiennego/na okaziciela (dalej „Bilet”), w jednej z poniższych form:

 1. a) OPEN PASS – bilet na okaziciela upoważniający do wstępu na panele: Reggaeton/Dancehall/Twerk /Fit/Basic/Masterclass/Afro/Street/Woman/Latino/.
 2. b) REGGAETON PASS – bilet na okaziciela upoważniający do wstępu na panele: Reggaeton/Fit/Basic.
 3. c) DANCEHALL PASS – bilet na okaziciela upoważniający do wstępu na panele: Dancehall/Fit/Basic.
 4. d) TWERK PASS –bilet na okaziciela upoważniający do wstępu na panele: Twerk/Fit/Basic.
 5. e) FIT + BASIC – bilet na okaziciela upoważniający do wstępu na panele: Fit/Basic;
 6. f) FIT PASS – bilet na okaziciela upoważniający do wstępu na panel FIT;
 7. g) BASIC PASS –bilet na okaziciela upoważniający do wstępu na panel BASIC;
 8. h) MASTERCLASS – bilet na okaziciela upoważniający do wstępu na panel MASTERCLASS;
 9. i) FIT SOBOTA – bilet na okaziciela upoważniający do wstępu na panel FIT tylko w sobotę;
 10. j) FIT NIEDZIELA bilet na okaziciela upoważniający do wstępu na panel FIT tylko w niedzielę;
 11. k) DAY PASS SOBOTA – bilet na okaziciela upoważniający do wstępu wyłącznie na sobotnie panele Reggaeton/Dancehall/Twerk/ Fit/Basic;
 12. VIP PASS – bilet na okaziciela upoważniający do wstępu na panele: Reggaeton/Dancehall/Twerk /Fit/Basic/Masterclass/Afro/Street/Woman/Latino/.

l ) DAY PASS NIEDZIELA – biletna okaziciela upoważniający do wstępu wyłącznie na niedzielne panele Reggaeton/Dancehall/Twerk/Fit/Basic.

1.8.

Zgodnie z treścią Regulaminu za Instruktorów rozumiemy artystów, prowadzących zajęcia warsztatowe w ramach poszczególnych Paneli (dalej „Instruktorzy”).

1.9. Poszczególnymi Panelami wskazanymi w pkt 1.7. i pkt 1.8. Regulaminu, są:

 1. a) REGGAETON – panel poświęcony muzyce i tańcowi reggaeton podczas którego zaproszeni instruktorzy zapoznają uczestników z kulturą Reggaeton. Przewidziane jest 12 h warsztatów  dostępnych dla biletów OPEN PASS oraz REGGAETON PASS oraz 3 h warsztatów dostępnych dla biletu OPEN PASS/VIP FIT PASS oraz MASTERCLASS;
 2. b) DANCEHALL –  panel poświęcony muzyce i tańcowi dancehall podczas którego zaproszeni instruktorzy zapoznają uczestników z kulturą Dancehall. Przewidziane jest 12 h warsztatów dostępnych dla biletów OPEN PASS oraz DANCEHALL PASS oraz 3 h warsztatów dostępnych dla biletu OPEN PASS/VIP FIT PASS oraz MASTERCLASS;
 3. c) TWERK – panel poświęcony muzyce i tańcowi twerk podczas którego zaproszeni instruktorzy zapoznają uczestników z kulturą Twerk. Przewidzane jest 10 h warsztatów dostępnych dla biletów OPEN PASS oraz TWERK PASS;
 4. d) FIT – panel poświęcony aktywności fizycznej w rytmie różnych gatunków muzycznych z zaproszonymi instruktorami. Przewidziane jest 20 h warsztatów dostępnych dla biletów OPEN PASS/REGGAETON PASS/DANCEHALL PASS/TWERK PASS/FIT PASS;
 5. e) BASIC –  panel poświęcony aktywności fizycznej w rytmie gatunków muzycznych reggaeton, dancehall, twerk oraz hip hop z zaproszonymi instruktorami. Przewidziane jest 20 h warsztatów dostępnych dla biletów OPEN PASS/REGGAETON PASS/DANCEHALL PASS/TWERK PASS/FIT PASS;

1.10.

Organizator poza sytuacjami wskazanymi w treści Regulaminu nie przewiduje możliwości zwrotu Biletów (imiennych/na okaziciela), a także zmiany osób uprawnionych z tytułu nabycia Biletów imiennych.

 1. Obowiązki Organizatora.

2.1.

Do obowiązków Organizatora należy zapewnienie posiadającemu ważny nośnik Biletu Uczestnikowi, wstępu na teren Obiektu w zakresie zgodnym z treścią Biletu, w celu uczestnictwa w Imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego Imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

2.2.

Organizator ma prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, wyłącznie z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

2.3.

Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się Imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ poszczególnych Instruktorów oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla Uczestników przebiegu Imprezy.

2.4.

Nieobecność w ramach Imprezy któregokolwiek z Instruktorów, za którą Organizator nie ponosi odpowiedzialności, nie stanowi podstawy do zwrotu Uczestnikowi ceny Biletu.

 1. Obowiązki Uczestnika

3.1

Uczestnik, bądź jego opiekun prawny oświadcza, iż stan zdrowia Uczestnika pozwala mu na uczestnictwo w Imprezie, a także oświadcza, że Organizator nie poniesie jakichkolwiek negatywnych skutków z tytułu problemów zdrowotnych oraz kontuzji fizycznych, nabytych w ramach trwania Imprezy.

3.2

Uczestnik zobowiązuje się w ramach trwania Imprezy stosować się do wszelkich wskazówek i wytycznych Organizatora, a także jego reprezentantów, do przestrzegania treści niniejszego Regulaminu, do akceptacji i przestrzegania innych aktów prawnych wymaganych w ramach organizowanej Imprezy, w tym m.in. regulaminu imprezy masowej, regulaminu Obiektu w którym odbywać będą się poszczególne panele Imprezy.

3.3.

Uczestnik poprzez wstęp na Imprezę, w sposób dorozumiany wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku utrwalonego przez Organizatora.

 1. Bezpieczeństwo imprezy

4.1

Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

 1. a) Odmówić wstępu posiadaczom Biletów w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
 2. b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby Uczestnik opuścił teren Imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających, zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem, oraz innymi aktami prawnymi.
 3. c) Odmówić wstępu na teren Imprezy posiadaczom Biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie, bądź nielegalne w innym zakresie, a także będącym pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

4.2 Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów, selfie stick lub innych urządzeń audio-video jest zabronione. 

4.3 Zabronione jest również wnoszenie na teren imprezy plecaków, wskaźników laserowych, wszelkich napojów w tym w szczególności alkoholowych oraz innych środków odurzających.

4.4 Organizator zastrzega sobie możliwość żądania wobec Uczestnika opuszczenia terenu Obiektu i zastosować w tym celu odpowiednie kroki, aby to zarządzenie zostało wykonane, w przypadku gdy Uczestnik będzie znajdował się pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Opuszczenie miejsca Imprezy z uwagi na wyżej opisane okoliczności wyklucza możliwość ubiegania się o zwrot środków za uiszczoną cenę Biletu.

 1. Postanowienia dodatkowe

5.1

Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

5.2

Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.

5.3

Zakupiony Bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na teren Obiektu,  która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z uzasadnioną koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Nie upoważnia to do zwrotu jakiejkolwiek części kwoty ceny Biletu, niezależnie od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na Imprezę, czy w trakcie jej trwania.

5.4

Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.

5.5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).

 

BIURO:
ul. Chorzowska 6, 40-101 Katowice

ZADZWOŃ DO NAS:
+48 722 240 800

NAPISZ DO NAS:
biuro@rvdk.eu

DO POBRANIA

DOŁĄCZ DO NAS: