Regulamin zakup贸w w sklepie internetowym.

 

 1. Regulamin okre艣la zasady sk艂adania zam贸wie艅, rezerwacji, sprzeda偶y przez Sp贸艂k臋 prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 GO4PARTY GROUP Sp. z o.o. z siedzib膮 w Katowicach (40-101), przy ulicy Chorzowskiej 6, NIP: 6342917756, REGON: 369028395, wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w pod nr KRS 0000710156, reprezentowana przez prezesa zarz膮du Grzegorza Jaworskiego, adres e-mail: biuro@rvdk-restore nr telefonu 722 240 800, zwanego dalej Sprzedawc膮 za po艣rednictwem portalu internetowego znajduj膮cego si臋 pod adresem https://rvdk-restore:8890/, zwanego dalej Sklepem.
 2. Poprzez Sklep, mo偶liwy jest zakup bilet贸w wst臋pu na wszystkie wydarzenia, kt贸rych lista prezentowana jest na stronie Sklepu.
 3. Przed zakupem biletu Kupuj膮cy zobowi膮zany jest zapozna膰 si臋 z niniejszym regulaminem, jak r贸wnie偶 z regulaminem wydarzenia zamieszczonym przez organizatora wydarzenia na stronie wskazanej przez Sprzedawc臋 na stronie internetowej Sklepu, a tak偶e innymi regulaminami i warunkami uczestnictwa w tym z regulaminem imprezy masowej i regulaminem obiektu oraz dokona膰 ich akceptacji.
 4. Kupuj膮cy potwierdza zapoznanie si臋 z postanowieniami poszczeg贸lnych regulamin贸w oraz ich akceptacj臋 poprzez odhaczenie w艂a艣ciwych rubryk w formularzu zam贸wienia.
 5. Warunkiem wej艣cia na wydarzenie jest okazanie zakupionego biletu oraz stosowanie si臋 do innych postanowie艅 zawartych w regulaminie danego wydarzenia, o kt贸rym mowa w pkt. 3 regulaminu.
 6. Sprzeda偶 prowadzona jest wy艂膮cznie za po艣rednictwem Sklepu.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnosz膮ce si臋 do bilet贸w, nie stanowi膮 oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z p贸藕n. zm.), zwanej dalej kodeks cywilny lecz zaproszenie do zawarcia umowy okre艣lone w art. 71 kodeksu cywilnego.
 8. Wszystkie ceny podane w ofercie s膮 cenami wyra偶onymi w z艂otych polskich, nie zawieraj膮 informacji dotycz膮cych koszt贸w dostawy, o kt贸rych Kupuj膮cy jest informowany podczas sk艂adania przez niego zam贸wienia.
 9. Do warto艣ci zam贸wienia mo偶e zosta膰 doliczona op艂ata systemowa wyra偶aj膮ca si臋 w odpowiednim procencie ceny zakupu biletu na wydarzenie. O wysoko艣ci op艂aty serwisowej oraz warto艣ci ca艂ego zam贸wienia Kupuj膮cy zostanie poinformowany przed zatwierdzeniem przez niego zam贸wienia, zgodnie z pkt 14.
 10. Wszystkie informacje tekstowe, graficzne znajduj膮ce si臋 na stronie Sklepu s膮 chronione prawami autorskimi. Zabrania si臋 ich kopiowania i rozpowszechniania, u偶ywania do cel贸w handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 11. Czas dost臋pno艣ci bilet贸w na poszczeg贸lne imprezy uzale偶niony jest od decyzji organizatora wydarzenia.
 12. W celu dokonania zam贸wienia Kupuj膮cy zobowi膮zany jest dokona膰 rejestracji. Realizacja zam贸wie艅 odbywa si臋 po zarejestrowaniu i prawid艂owym wype艂nieniu przez Kupuj膮cego formularza zam贸wienia zgodnie z procedur膮 zamawiania okre艣lon膮 na stronie Sklepu.
 13. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋 przez 7 dni w tygodniu. Zam贸wienia realizowane s膮 w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 8.00 do 17.00.聽
 14. Zatwierdzenie zam贸wienia poprzez odhaczenie w formularzu zam贸wienia zwrotu 鈥瀂amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥 i wys艂anie zam贸wienia stanowi ofert臋 Kupuj膮cego z艂o偶on膮 Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzeda偶y, zgodnie z tre艣ci膮 regulaminu.
 15. Po wys艂aniu zam贸wienia Kupuj膮cy otrzymuje, na wskazany przez niego adres poczty e-mail, potwierdzenie przyj臋cia jego oferty drog膮 elektroniczn膮, co jest r贸wnoznaczne z przyj臋ciem zam贸wienia do realizacji i jednocze艣nie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzeda偶y towar贸w z Kupuj膮cym.
 16. Zam贸wienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, 偶e bilety s膮 dost臋pne u organizator贸w wydarze艅. W przypadku niedost臋pno艣ci bilet贸w lub cz臋艣ci bilet贸w obj臋tych zam贸wieniem Kupuj膮cy zostanie poinformowany o stanie zam贸wienia i podejmuje decyzj臋 o sposobie jego realizacji, np. poprzez cz臋艣ciow膮 realizacj臋, wyd艂u偶enie czasu oczekiwania, anulowanie ca艂o艣ci zam贸wienia, zamian臋 na inny bilet.
 17. Realizacja zam贸wie艅 nast臋puje wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywu potwierdzonych zam贸wie艅 na poszczeg贸lne bilety, a偶 do wyczerpania si臋 zapas贸w.
 18. Nieprawid艂owo wype艂nione formularze zam贸wienia nie b臋d膮 podstaw膮 realizacji zam贸wienia, o czym Kupuj膮cy zostanie przez Sprzedawc臋 powiadomiony.
 19. Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo wyboru sposobu p艂atno艣ci za bilet: poprzez wykorzystanie jednej z dost臋pnych form p艂atno艣ci elektronicznych (dniem dokonania p艂atno艣ci za bilet jest dzie艅 wp艂ywu 艣rodk贸w na rachunek przelewy24.pl), osobi艣cie, chyba 偶e w przypadku danej imprezy zostanie wskazany tylko jeden spos贸b dokonywania p艂atno艣ci, o czym Kupuj膮cy zostanie poinformowany przed zawarciem umowy w drodze informacji zamieszczonej na stronie Sklepu oraz podczas sk艂adania zam贸wienia.
 20. Kupuj膮cy mo偶e oczekiwa膰 na nast臋puj膮ce formy dostawy zakupionych bilet贸w: przesy艂k臋 krajow膮 listem poleconym priorytetowym, przesy艂k臋 kuriersk膮 krajow膮, odbi贸r osobisty przed imprez膮 w miejscu imprezy 1 godzin臋 przed i 15 minut po rozpocz臋ciu imprezy, odbi贸r osobisty w siedzibie sprzedawcy z wy艂膮czeniem dnia imprezy, z zastrze偶eniem, i偶 wymienione powy偶ej formy dostawy dotycz膮 bilet贸w innych ni偶 elektroniczne. W dniu wysy艂ki bilet贸w do nabywcy wysy艂any jest mail potwierdzaj膮cy jej nadanie.
 21. Nabywca ma mo偶liwo艣膰 zakupu biletu elektronicznego w formie pliku o rozszerzeniu .pdf.

W przypadku wyboru powy偶szej formy zakupu biletu elektronicznego nale偶y zapozna膰 si臋 z instrukcj膮 post臋powania przy zakupie realizowanym t膮 drog膮 zamieszczon膮 na stronie internetowej Sklepu.

 1. Dost臋pno艣膰 oferowanych form dostawy biletu jest uzale偶niona od czasu jaki pozosta艂 od dnia zakupu biletu do dnia imprezy.
 2. Bilety b臋d膮 dostarczane Kupuj膮cemu za po艣rednictwem podmiotu zobowi膮zanego do dostawy biletu zgodnie z wybran膮 przez Kupuj膮cego form膮 dostawy zakupionego biletu. Czas i koszty dostawy biletu uzale偶nione s膮 od wybranej przez Kupuj膮cego formy dostawy biletu i okre艣lone regulaminem operatora wybranego przez Kupuj膮cego, spo艣r贸d operator贸w udost臋pnionych przez serwis. Kupuj膮cy wyra偶a zgod臋 na dodatkow膮 p艂atno艣膰 za dostaw臋 biletu poprzez odhaczenie w formularzu zam贸wienia.
 3. Celem dokonania zakup贸w konieczne jest podanie niezb臋dnych danych, umo偶liwiaj膮cych dokonanie p艂atno艣ci i wysy艂ki zakupionych bilet贸w, poprzez wype艂nienie formularza online. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dne dane wprowadzone do formularza.
 4. Ewentualne zwroty bilet贸w, przyjmowane b臋d膮 wy艂膮cznie w przypadku odwo艂ania imprezy oraz zmiany daty lub miejsca odbycia imprezy z przyczyn za kt贸re Sprzedawca b膮d藕 Organizator wydarzenia ponosz膮 odpowiedzialno艣膰. Bilety tradycyjne wys艂ane poczt膮 lub kurierem 鈥 nale偶y odes艂a膰, w miar臋 mo偶liwo艣ci, wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Dane kontaktowe znajduj膮 si臋 w zak艂adce 鈥濳ontakt鈥 umieszczonej na g艂贸wnej stronie Sklepu. Nie ma potrzeby zwrotu bilet贸w wydrukowanych w domu. Nale偶no艣膰 za te bilety zostanie zwr贸cona na rachunek, z kt贸rego zosta艂y op艂acone lub inny wskazany przez Kupuj膮cego spos贸b.
 5. Bilety wys艂ane poczt膮 lub kurierem, nie odebrane i zwr贸cone do Sprzedawcy b臋d膮 ponownie wys艂ane wed艂ug wyboru Kupuj膮cego poczt膮 lub kurierem, wed艂ug stawek uj臋tych w cenniku dostaw i us艂ug dodatkowych, po uprzednim wyra偶eniu na to zgody przez Kupuj膮cego oraz op艂aceniu przez Kupuj膮cego koszt贸w nieskutecznej i ponownej dostawy. Op艂at mo偶na dokona膰 got贸wk膮 w siedzibie sprzedawcy lub poprzez dokonanie wp艂aty na rachunek bankowy ka偶dorazowo wskazany przez Sprzedawc臋, kt贸ry skontaktuj臋 si臋 po zwrocie mailowo z Kupuj膮cym poprzez adres podany przy rejestracji.
 6. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), zwanej dalej ustaw膮 o prawach konsumenta, bior膮c pod uwag臋, 偶e Sprzedawca 艣wiadczy us艂ugi zwi膮zane z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, a w umowie oznaczany jest dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi, Kupuj膮cemu nie przys艂uguje prawo odst膮pienia od zawartej umowy na podstawie art. 27 cytowanej ustawy.
 7. Sprzedawca jest obowi膮zany dostarczy膰 zakupiony towar bez wad.
 8. Ewentualne reklamacje nale偶y zg艂asza膰 w formie pisemnej na adres e-mail:聽 biuro@rvdk-restore lub poczt膮 na adres ul. Chorzowska 6, 40.-101 Katowice.
 9. W przypadku skorzystania z prawa z艂o偶enia reklamacji mo偶na z艂o偶y膰 pisemne o艣wiadczenie w tym zakresie lub o艣wiadczenie wype艂nione w formie elektronicznej i odes艂ane na adres e-mail: biuro@rvdk-restore oraz odes艂a膰 je wraz z reklamowanym towarem, w miar臋 mo偶liwo艣ci z dowodem zakupu (paragonem albo faktur膮) na adres: ul. Chorzowska 6, 40-101 Katowice. W o艣wiadczeniu/formularzu reklamacji Kupuj膮cy wskazuje: imi臋, nazwisko, adres, dat臋 zawarcia umowy, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupuj膮cego spos贸b rozstrzygni臋cia przez Sprzedawc臋 zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego.
 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ci膮gu 14 dni od daty otrzymania towaru od Kupuj膮cego. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 informowa膰 Kupuj膮cego o podj臋tych czynno艣ciach i wyniku reklamacji.
 11. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesy艂ki zwi膮zanej z reklamacj膮 towaru ponosi Sprzedawca.
 12. W przypadku gdy zam贸wiony i zap艂acony bilet nie zostanie dostarczony do Kupuj膮cego do dw贸ch dni przed rozpocz臋ciem imprezy prosimy o skontaktowanie si臋 ze Sprzedawc膮 w godzinach pracy. Dane kontaktowe oraz godziny pracy znajduj膮 si臋 w zak艂adce 鈥濳ontakt鈥 umieszczonej na g艂贸wnej stronie www.rvdk.eu
 13. Prosimy o dok艂adne wype艂nianie formularzy i przemy艣lane zakupy.
 14. Przy kontakcie mailowym lub telefonicznym prosimy o podanie numeru zam贸wienia.
 15. Podanie przez Kupuj膮cego danych osobowych odpowiednio podczas rejestracji lub w formularzu zam贸wienia jest dobrowolne. Podanie tych danych oznacza zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋 w celu rezerwacji, realizacji umowy sprzeda偶y, powierzania ich do przetwarzania organizatorowi wydarzenia, na kt贸re sprzedawany jest bilet oraz, w przypadku skorzystania przez Kupuj膮cego z opcji dostawy, podmiotom trudni膮cym si臋 dostarczaniem towar贸w, z tym 偶e zakres tych powierze艅 nie mo偶e wykracza膰 poza dane konieczne odpowiednio dla realizacji wydarzenia, na kt贸re sprzedawany jest bilet i dostarczenia towaru Kupuj膮cemu. Przy wyra偶eniu odr臋bnej zgody przez Kupuj膮cego podane dane osobowe mog膮 zosta膰 wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w tre艣ci wyra偶onej zgody. Administratorem bazy danych osobowych Kupuj膮cego w Sklepie jest Sprzedawca. Dane osobowe zarejestrowanych u偶ytkownik贸w serwisu s膮 przechowywane przez sprzedawc臋 i zabezpieczone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1030 z p贸藕n. zm.), Rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Ka偶dy zarejestrowany w Sklepie Kupuj膮cy ma prawo dost臋pu do podanych przez niego informacji stanowi膮cych dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ich poprawiania poprzez stron臋 internetow膮 www.rvdk.eu albo telefonicznie po dokonaniu procedury weryfikacyjnej Kupuj膮cego. Dane kontaktowe znajduj膮 si臋 w zak艂adce 鈥濳ontakt鈥 umieszczonej na g艂贸wnej stronie www.rvdk.eu Ponadto s艂u偶y mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowi膮cych dane osobowe na zasadach okre艣lonych w tej ustawie, w tym聽 w szczeg贸lno艣ci prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego 偶膮dania zaprzestania przetwarzania jego danych ze wzgl臋du na jego szczeg贸ln膮 sytuacj臋 oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tej ustawie.
 16. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu w spos贸b, kt贸ry umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre艣ci regulaminu za pomoc膮 systemu teleinformatycznego, kt贸rym pos艂uguje si臋 Kupuj膮cy, tj. w formacie html.
 17. Warunki 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, w tym wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Sklep to:

1) w艂asny adres e-mail, kt贸ry wymagany jest do za艂o偶enia konta w Sklepie,

2) zainstalowane na komputerze najnowsze wydanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader,

3) w艂asna drukarka, w przypadku wyboru dostawy bilet贸w w formie elektronicznej,

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupuj膮cego tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 2. Sprzedawca udost臋pnia Kupuj膮cemu dost臋p do aktualnej informacji o szczeg贸lnych zagro偶eniach zwi膮zanych z korzystaniem z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 na stronie Sklepu.
 3. Uznanie poszczeg贸lnych postanowie艅 niniejszego regulaminu w spos贸b przewidziany prawem za niewa偶ne b膮d藕 nieskuteczne, nie wp艂ywa na wa偶no艣膰 czy skuteczno艣膰 pozosta艂ych postanowie艅 regulaminu. W miejsce niewa偶nego postanowienia zastosowana b臋dzie regu艂a, kt贸ra jest najbli偶sza celom niewa偶nego postanowienia i ca艂ego niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajd膮 zastosowanie w szczeg贸lno艣ci odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 3 z p贸藕n. zm.).

 

Regulamin uczestnictwa w Reggaeton vs Dancehall Kongres

 

 1. Definicje i postanowienia og贸lne.

1.1.

Niniejszy Regulamin Uczestnictwa (dalej 鈥濺egulamin鈥) zawiera og贸lne warunki uczestnictwa w imprezie zorganizowanej przez GO4PARTY GROUP Sp. z o.o. z siedzib膮 w Katowicach (40-101), przy ulicy Chorzowskiej 6 (dalej 鈥濷rganizator鈥) oraz stanowi cz臋艣膰 umowy pomi臋dzy Organizatorem, a uczestnikiem Imprezy (dalej 鈥濽czestnik鈥).

1.2.

Za imprez臋 uzna膰 nale偶y wydarzenie rozrywkowe, kt贸re odb臋dzie si臋 w dniach 09-14 kwietnia 聽2024 roku w Katowicach oraz na Stadionie 艢l膮skim, pod nazw膮 Reggaeton vs Dancehall Kongres (dalej 鈥濱mpreza鈥).

1.3.

Status Uczestnika nabywa:

鈥 osoba fizyczna, b臋d膮ca w posiadaniu Biletu na okaziciela, na rzecz kt贸rej zosta艂 nabyty,

鈥 osoba fizyczna, na rzecz kt贸rej zosta艂 nabyty bilet , kt贸ra ponadto akceptuje i stosuje si臋 do wszelkich postanowie艅 niniejszego Regulaminu, innych postanowie艅 umowy zawartej z Organizatorem oraz innych warunk贸w uczestnictwa w Imprezie (dalej 鈥濽czestnik).

1.4.

Organizator uzale偶nia mo偶liwo艣膰 wst臋pu na teren Obiektu, a tym samym wzi臋cia udzia艂u w Imprezie, od okazania Organizatorowi/przedstawicielom Organizatora wa偶nego dokumentu to偶samo艣ci w celu ustalenia to偶samo艣ci posiadaczy Bilet贸w imiennych. Brak okazania dokumentu identyfikuj膮cego to偶samo艣膰, stanowi podstaw臋 do odmowy wst臋pu przez Uczestnika na teren Obiektu, nie powoduj膮cej jakichkolwiek roszcze艅 wobec Organizatora, w tym w zakresie zwrotu ceny Biletu.

1.5.

W przypadku, gdy osoba na rzecz kt贸rej Bilet (imienny/na okaziciela) zosta艂 nabyty jest osob膮 niepe艂noletni膮, b膮d藕 inn膮 nie legitymuj膮c膮 si臋 pe艂n膮 zdolno艣ci膮 do czynno艣ci prawnych, zostanie ona dopuszczona na teren Obiektu tylko w obecno艣ci opiekuna prawnego, b膮d藕 w przypadku okazania Organizatorowi w艂a艣ciwego o艣wiadczenia opiekuna prawnego, zezwalaj膮cego na udzia艂 w Imprezie.

1.6.

Impreza sk艂ada膰 b臋dzie si臋 z kilku odr臋bnych paneli, na kt贸re wst臋p uzale偶niony b臋dzie od nabycia w艂a艣ciwego Biletu imiennego/na okaziciela (dalej 鈥濨ilet鈥), w jednej z poni偶szych form:

 1. a) OPEN PASS 鈥 bilet na okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu na panele: Reggaeton/Dancehall/Twerk /Fit/Basic/Masterclass/Afro/Street/Woman/Latino/.
 2. b) REGGAETON PASS 鈥 bilet na okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu na panele: Reggaeton/Fit/Basic.
 3. c) DANCEHALL PASS 鈥 bilet na okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu na panele: Dancehall/Fit/Basic.
 4. d) TWERK PASS 鈥揵ilet na okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu na panele: Twerk/Fit/Basic.
 5. e) FIT + BASIC 鈥 bilet na okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu na panele: Fit/Basic;
 6. f) FIT PASS 鈥 bilet na okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu na panel FIT;
 7. g) BASIC PASS 鈥揵ilet na okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu na panel BASIC;
 8. h) MASTERCLASS 鈥 bilet na okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu na panel MASTERCLASS;
 9. i) FIT SOBOTA 鈥 bilet na okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu na panel FIT tylko w sobot臋;
 10. j) FIT NIEDZIELA bilet na okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu na panel FIT tylko w niedziel臋;
 11. k) DAY PASS SOBOTA 鈥 bilet na okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu wy艂膮cznie na sobotnie panele Reggaeton/Dancehall/Twerk/ Fit/Basic;
 12. VIP PASS – bilet na okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu na panele: Reggaeton/Dancehall/Twerk /Fit/Basic/Masterclass/Afro/Street/Woman/Latino/.

l ) DAY PASS NIEDZIELA 鈥 biletna okaziciela upowa偶niaj膮cy do wst臋pu wy艂膮cznie na niedzielne panele Reggaeton/Dancehall/Twerk/Fit/Basic.

1.8.

Zgodnie z tre艣ci膮 Regulaminu za Instruktor贸w rozumiemy artyst贸w, prowadz膮cych zaj臋cia warsztatowe w ramach poszczeg贸lnych Paneli (dalej 鈥濱nstruktorzy鈥).

1.9. Poszczeg贸lnymi Panelami wskazanymi w pkt 1.7. i pkt 1.8. Regulaminu, s膮:

 1. a) REGGAETON 鈥 panel po艣wi臋cony muzyce i ta艅cowi reggaeton podczas kt贸rego zaproszeni instruktorzy zapoznaj膮 uczestnik贸w z kultur膮 Reggaeton. Przewidziane jest 12 h warsztat贸w聽 dost臋pnych dla bilet贸w OPEN PASS oraz REGGAETON PASS oraz 3 h warsztat贸w dost臋pnych dla biletu OPEN PASS/VIP FIT PASS oraz MASTERCLASS;
 2. b) DANCEHALL 鈥撀 panel po艣wi臋cony muzyce i ta艅cowi dancehall podczas kt贸rego zaproszeni instruktorzy zapoznaj膮 uczestnik贸w z kultur膮 Dancehall. Przewidziane jest 12 h warsztat贸w dost臋pnych dla bilet贸w OPEN PASS oraz DANCEHALL PASS oraz 3 h warsztat贸w dost臋pnych dla biletu OPEN PASS/VIP FIT PASS oraz MASTERCLASS;
 3. c) TWERK 鈥 panel po艣wi臋cony muzyce i ta艅cowi twerk podczas kt贸rego zaproszeni instruktorzy zapoznaj膮 uczestnik贸w z kultur膮 Twerk. Przewidzane jest 10 h warsztat贸w dost臋pnych dla bilet贸w OPEN PASS oraz TWERK PASS;
 4. d) FIT 鈥 panel po艣wi臋cony aktywno艣ci fizycznej w rytmie r贸偶nych gatunk贸w muzycznych z zaproszonymi instruktorami. Przewidziane jest 20 h warsztat贸w dost臋pnych dla bilet贸w OPEN PASS/REGGAETON PASS/DANCEHALL PASS/TWERK PASS/FIT PASS;
 5. e) BASIC 鈥撀 panel po艣wi臋cony aktywno艣ci fizycznej w rytmie gatunk贸w muzycznych reggaeton, dancehall, twerk oraz hip hop z zaproszonymi instruktorami. Przewidziane jest 20 h warsztat贸w dost臋pnych dla bilet贸w OPEN PASS/REGGAETON PASS/DANCEHALL PASS/TWERK PASS/FIT PASS;

1.10.

Organizator poza sytuacjami wskazanymi w tre艣ci Regulaminu nie przewiduje mo偶liwo艣ci zwrotu Bilet贸w (imiennych/na okaziciela), a tak偶e zmiany os贸b uprawnionych z tytu艂u nabycia Bilet贸w imiennych.

 1. Obowi膮zki Organizatora.

2.1.

Do obowi膮zk贸w Organizatora nale偶y zapewnienie posiadaj膮cemu wa偶ny no艣nik Biletu Uczestnikowi, wst臋pu na teren Obiektu w zakresie zgodnym z tre艣ci膮 Biletu, w celu uczestnictwa w Imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego Imprezy i jej niezak艂贸conego przebiegu.

2.2.

Organizator ma prawo do odwo艂ania Imprezy bez wcze艣niejszego uprzedzenia, wy艂膮cznie z przyczyn, za kt贸re Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci.

2.3.

Organizator ma prawo zmieni膰 dat臋, miejsce oraz program Imprezy z wa偶nych przyczyn, tj. og艂oszenie 偶a艂oby narodowej, niesprzyjaj膮ce warunki pogodowe uniemo偶liwiaj膮ce odbycie si臋 Imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostaj膮ca poza odpowiedzialno艣ci膮 Organizatora obiektywna przyczyna uniemo偶liwiaj膮ca wyst臋p poszczeg贸lnych Instruktor贸w oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest konieczno艣ci膮 zapewnienia bezpiecze艅stwa, zdrowia lub 偶ycia ludzi lub mienia lub konieczno艣ci zapewnienia niezak艂贸conego oraz komfortowego dla Uczestnik贸w przebiegu Imprezy.

2.4.

Nieobecno艣膰 w ramach Imprezy kt贸regokolwiek z Instruktor贸w, za kt贸r膮 Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci, nie stanowi podstawy do zwrotu Uczestnikowi ceny Biletu.

 1. Obowi膮zki Uczestnika

3.1

Uczestnik, b膮d藕 jego opiekun prawny o艣wiadcza, i偶 stan zdrowia Uczestnika pozwala mu na uczestnictwo w Imprezie, a tak偶e o艣wiadcza, 偶e Organizator nie poniesie jakichkolwiek negatywnych skutk贸w z tytu艂u problem贸w zdrowotnych oraz kontuzji fizycznych, nabytych w ramach trwania Imprezy.

3.2

Uczestnik zobowi膮zuje si臋 w ramach trwania Imprezy stosowa膰 si臋 do wszelkich wskaz贸wek i wytycznych Organizatora, a tak偶e jego reprezentant贸w, do przestrzegania tre艣ci niniejszego Regulaminu, do akceptacji i przestrzegania innych akt贸w prawnych wymaganych w ramach organizowanej Imprezy, w tym m.in. regulaminu imprezy masowej, regulaminu Obiektu w kt贸rym odbywa膰 b臋d膮 si臋 poszczeg贸lne panele Imprezy.

3.3.

Uczestnik poprzez wst臋p na Imprez臋, w spos贸b dorozumiany wyra偶a zgod臋 na nieodp艂atne wykorzystywanie swojego wizerunku utrwalonego przez Organizatora.

 1. Bezpiecze艅stwo imprezy

4.1

Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co nast臋puje:

 1. a) Odm贸wi膰 wst臋pu posiadaczom Bilet贸w w przypadkach uzasadnionych wzgl臋dami bezpiecze艅stwa.
 2. b) W przypadkach uzasadnionych wzgl臋dami bezpiecze艅stwa 偶膮da膰, aby Uczestnik opu艣ci艂 teren Imprezy i zastosowa膰 odpowiednie kroki, aby zarz膮dzenie zosta艂o wykonane. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci sytuacji, w kt贸rych Uczestnik znajduje si臋 pod wp艂ywem alkoholu, b膮d藕 innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych, zak艂贸ca porz膮dek publiczny, zachowuje si臋 agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem, oraz innymi aktami prawnymi.
 3. c) Odm贸wi膰 wst臋pu na teren Imprezy posiadaczom Bilet贸w, u kt贸rych stwierdzono posiadanie broni, nosz膮cych buty o metalowych zako艅czeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mog膮ce stanowi膰 zagro偶enie, b膮d藕 nielegalne w innym zakresie, a tak偶e b臋d膮cym pod wp艂ywem alkoholu i innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych.

4.2 Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z aparat贸w fotograficznych, kamer, tablet贸w, laptop贸w, selfie stick lub innych urz膮dze艅 audio-video jest zabronione.

4.3 Zabronione jest r贸wnie偶 wnoszenie na teren imprezy plecak贸w, wska藕nik贸w laserowych, wszelkich napoj贸w w tym w szczeg贸lno艣ci alkoholowych oraz innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych.

4.4 Organizator zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 偶膮dania wobec Uczestnika opuszczenia terenu Obiektu i zastosowa膰 w tym celu odpowiednie kroki, aby to zarz膮dzenie zosta艂o wykonane, w przypadku gdy Uczestnik b臋dzie znajdowa艂 si臋 pod wp艂ywem alkoholu, b膮d藕 innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych. Opuszczenie miejsca Imprezy z uwagi na wy偶ej opisane okoliczno艣ci wyklucza mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zwrot 艣rodk贸w za uiszczon膮 cen臋 Biletu.

 1. Postanowienia dodatkowe

5.1

Uczestnik mo偶e by膰 nara偶ony na ci膮g艂e przebywanie w strefie nat臋偶enia d藕wi臋k贸w mog膮cych spowodowa膰 uszkodzenie s艂uchu.

5.2

Oficjalne programy i gad偶ety b臋d臋 sprzedawane wy艂膮cznie na terenie imprezy.

5.3

Zakupiony Bilet nale偶y traktowa膰 jako indywidualn膮 zgod臋 Organizatora na wej艣cie na teren Obiektu,聽 kt贸ra mo偶e by膰 cofni臋ta w ka偶dej chwili, z przyczyn zwi膮zanych z uzasadnion膮 konieczno艣ci膮 zachowania zasad bezpiecze艅stwa. Nie upowa偶nia to do zwrotu jakiejkolwiek cz臋艣ci kwoty ceny Biletu, niezale偶nie od tego czy zgod臋 cofni臋to przed wej艣ciem na Imprez臋, czy w trakcie jej trwania.

5.4

Bilet nie mo偶e by膰 u偶ywany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych cel贸w handlowych.

5.5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj膮 przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpiecze艅stwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).

 

BIURO:
ul. Chorzowska 6, 40-101 Katowice

ZADZWO艃 DO NAS:
+48 722 240 800

NAPISZ DO NAS:
biuro@rvdk.eu

DO POBRANIA

DO艁膭CZ DO NAS: